Ana SayfaDergi Kuralları

Dergi Kuralları

Atlas Journal of Medicine (ATLJM)

Amaç

Atlas Journal of Medicine (ATLJUM) amacı,  tıp ve sağlık bilimlerine ait her alt dalda makaleler yayımlayarak akademik alanın gelişimine katkı sağlamayı ve özgün araştırma, güncel gelişmeleri değerlendiren derleme, olgu sunumu ve editöre mektup şeklindeki çalışmaları yayınlayarak mevcut literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.. 

Kapsam

Atlas Journal of Medicine;  tıp ve sağlık bilimleri alanlarında,  özgün araştırma makaleleri, davetli yazılar, derleme, olgu sunumları, editöre mektup türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları kapsar. Bununla birlikte, hem kuramsal ve derleme hem de uygulamalı/deneysel çalışmalar gönderilebilir.

Akademisyenler, klinisyenler, araştırmacılar, tüm sağlık profesyonelleri, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin öncelikli ulaşmaya çalıştığı kitleyi oluşturur.

Giriş

Atlas Journal of Medicine (ATLJUM)  İstanbul Atlas Üniversitesi’nin bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemli değerlendirme ilkelerine göre yayın yapan uluslararası açık erişimli elektronik bilimsel ulusal bir yayın organı olup, yılda üç sayı olarak yayınlanır.  Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergi tüm tıp ve sağlık bilimleri  ilgili davetli yazılar, klinik ve deneysel araştırmaları, olgu sunumlarını, teknik rapor ve editöre mektupları yayımlar. Atlas Journal of Medicine, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Dergi basımından hemen sonra makalelerin tam metinlerine ücretsiz ulaşılabilir. Yazarlardan makale yayımı için herhangi bir ücret talep edilmez. Atlas Journal of Medicine, makalelerin etik ilkelere uygun olarak site edilmesi şartıyla diğer tıbbi yayınlarda kullanımına izin verir. Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir.

Yazarlara bilgi

Yazarlar; makalenin özgün çalışma olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı, başka bir dergide veya başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunu başvuru sırasında editöre mektup içeriğinde belirtmelidir. Aşağıdaki hazır metinlerden yararlanabilir. Daha önce kongrelerde poster veya sözlü sunu olarak sunulmuş çalışmaların yayını için başvuruda bulunulacaksa, başvuru esnasında editöre hitaben yazılan mektubun içeriğinde; bu çalışmanın sunulduğu kongresinin adı, yeri ve tarihi de belirtilerek bu durum açıkça ifade edilmelidir. Makale, yazar(lar)ın daha önce yayımlanmış bir yazısındaki konuların bir kısmını içeriyorsa bu durum editöre bildirilmeli ve yeni yazı ile birlikte önceki makalenin bir kopyası da başvuru sırasında gönderilmelidir.

Örnek metin 1: We state that all authors have read and approved submission of the manuscript and the manuscript has not been published and is not being considered for publication elsewhere in whole or part in any language. This study was completed in accordance with the tenets of the Declaration of Helsinki. There is no conflict of interest. All authors have agreed to be so listed and have seen and approved the manuscript, its consent and its submission to the Atlas Journal of Medicine.

Etik

Dergiye gönderilen tüm yazılar ‘iThenticate’ intihal önleme programı ile taranır. ATLJM yayın etiği konusunda en yüksek standartlara bağlıdır ve bu konudaki uluslararası ilkeleri benimser. Yayın sürecindeki tüm tarafların (Editör, Hakem, Yazar ve Yayıncı) bu ilkelere istisnasız uymaları beklenir. İthenticate alıntı oranı %15’in  üzerinde olan makaleler kabul edilmez.

ATLJM, World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (2013) ve WMA Statement on Animal Use in Biomedical Research (2016) standartlarını kabul eder ve etik standartları ilke olarak benimser.

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için yukarıda belirtilen uluslararası standartlara uygun Etik Komisyon raporu gerekmektedir.

Makale metninde onay alınan etik kurulun adı ve onay numarası açıkça belirtilmelidir. 

Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. 

İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına (imzalı onam formu) ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir. 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise çalışmacıların Deney Hayvanı Kullanma sertifikasına sahip olması ve deney hayvanlarına ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılmış olanlar açık olarak makalede belirtilmelidir. 

Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de gönderilmesi gereklidir.

Yayın politikası  

Editör ya da Yayın Kurulu Üyesi, dergi kuralları ve yayın politikalarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazar(lar)a geri göndermek, biçimce düzenlemek veya reddetmek yetkisine sahiptir. Editör ya da Yayın Kurulu Üyesi, uygun gördüğü yazıyı incelenmek üzere danışman(lar)a gönderebilir. Yazardan düzeltme istenmesi, yazının yayınlanacağını garanti edemez. Dergide yayımlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar(lar)a aittir.  Dergide yayımlanması kabul edilse de edilmese de, yazı materyali yazarlara geri verilmez. Dergide yayımlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Yazarların Sorumluluğu

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Makalede ismi geçen yazarların akademik ve bilimsel olarak; araştırmanın kavramsallaştırılmasına, düzenine, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapması beklenir. Yazım ve içerik şekillenmesinde bilimsel eleştiri, biçimsel gözden geçirme görevini yapan kişiler de yazar olarak kabul edilir. Tüm yazarlar, yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler (acknowledgments) ” kısmında sıralanmalıdır. 

Bütün yazarlar çalışma ile ilgili; finansal ilişkiler, çıkar çatışması durumlarını başvuru sırasında beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen iletişime geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

Yazım Kuralları 

Makaleler dergiye sadece çevrimiçi (online) olarak YAYIN GÖNDER linki kullanılarak gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmaz. Dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilir.

Yazarların makale ile birlikte aşağıda tarif edilen şekilde özet ve anahtar kelime konusundaki standartlara uyarak belgeleri göndermeleri gereklidir.

- Telif Hakkı Anlaşması Formu

 - Yazar Formu 

- ICJME Potansiyel Çıkar Çatışması Beyan Formu

- Editöre Ön Yazı

- Kapak Sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir kapak sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;

-Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığını 

-Yazar isimlerini, kurumlarını, akademik derece ve ORCID numaralarını

-Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,

-Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil), ve e-posta adresini içermelidir.

Özet: Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır. Özgün Araştırma makalelerinin özetleri “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır. 

Olgu sunumu ve derleme türündeki yazıların Özet bölümleri alt başlık içermemelidir.

Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri tüm makale türleri için 250 kelime olmalıdır.

Anahtar Kelime: Tüm makaleler en az 5 en fazla 6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altına Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır.

Özgün makale; özet (250 kelimeden fazla olmamalı), Giriş, Gereç  ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır.

Olgu Sunumu; Özet, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. 

Editöre Mektup; yayımlanan metinler veya güncel konularla ilgili olarak yazılabilir. Ayrıca daha önce dergide yayınlanmış metinlerle ilişkili mektuplara cevap hakkı verilir.

Makalenin hazırlanması

Yazının Başlığı

Kısa, kolay anlaşılır ve yazının içeriğini tanımlar özellikte olmalıdır.

Özetler

Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) olarak yazılmalı, Amaç, Gereç  ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç (Aim, Materials and Methods, Results, Conclusion) olmak üzere dört bölümden oluşmalı, en fazla 250 sözcük içermelidir. Araştırmanın amacı, yapılan işlemler, gözlemsel ve analitik yöntemler, temel bulgular ve ana sonuçlar belirtilmelidir. Özette kaynak kullanılmamalıdır. Editöre mektup için özet gerekmemektedir.

Anahtar Sözcükler

Türkçe Özet ve İngilizce Abstract bölümünün sonunda, Anahtar Sözcükler ve Keywords başlığı altında, bilimsel yazının ana başlıklarını yakalayan, Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH)’e uygun olarak yazılmış en fazla altı anahtar sözcük olmalıdır. Anahtar sözcüklerin, Türkiye Bilim Terim’lerinden (www.bilimterimleri.com) seçilmesine özen gösterilmelidir.

Metin 

Yazı metni, yazının türüne göre yukarıda tanımlanan bölümlerden oluşmalıdır. Uygulanan istatistiksel yöntem, Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmelidir. Yazı metni A4 boyutunda MS Word uyumlu programda Times New Roman yazı karakterinde 11 punto olarak yazılmalı. 

Başlıklar/Alt başlıklar

Başlıklar, numaralandırılmalı ve aşağıdaki numaralandırma düzeninde olmalıdır.

I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

     A. KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF

        1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

               a. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

                   i. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

Makale Türleri

Özgün Araştırma: Ana metin “Giriş”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. 

İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). İstatiksel yöntem, Yöntemler bölümü içinde,  ayrı bir alt başlık olarak yazılmalıdır. Kullanılan yazılım tanımlanmalıdır.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir. Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak tanımlanmalıdır.

Derleme: Yazının konusunda birikimi olan uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Ana metin “Giriş”, “Klinik ve Araştırma Etkileri” ve “Sonuç” bölümlerini içermelidir.

Olgu Sunumu: Literatüre katkı sağlayan, öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Ana metin; “Giriş”, “Olgu Sunumu”, “Tartışma” ve Sonuç” alt başlıklarını içermelidir.

Editöre Mektup: 

Alt başlıksız bir metin halinde kaleme alınmalıdır. Konu edilen makaleye ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilerek, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

 Dergi yayın politikası içerisinde okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikli, eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz.

Tablolar

Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, metin içindeki geçiş sıralarına uygun olarak numara verilmelidir. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır.

Resim ve Resim Altyazıları

Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır.

Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır. Resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir.

Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir; “Forced expiratory volume in 1 s (FEV1) rates were measured with dynamic spirometry (Vitalograph®; G.W. Berg & Co., Buckingham, UK)”.

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden sonuç paragrafı öncesi “Tartışma” bölümünde bahsedilmelidir.

Revizyonlar

Revizyon dosyalarının değerlendirilmesinde Yazarlar makalelerinin, ana metin üzerinde yapılan değişiklikler işaretlenmeli, ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen öneriler “Hakemlere Cevap” dosyasında gönderilmelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 15 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Revizyon için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde uzatma taleplerini ilk 15 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.

Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir.

Kaynaklar

Kaynaklar metinde yer aldıkları sırayla, cümle içinde atıfta bulunulan ad veya özelliği belirten kelimenin hemen bittiği yerde ya da cümle bitiminde noktadan önce parantez içinde numaralandırılmalıdır. Metinde, tablolarda ve şekil alt yazılarında kaynaklar, parantez içinde belirtilir. Sadece tablo veya şekil alt yazılarında kullanılan kaynaklar, tablo ya da şeklin metindeki ilk yer aldığı sıraya uygun olarak numaralandırılmalıdır. Dergi başlıkları, Index Medicus’ta kullanılan tarza uygun olarak kısaltılmalıdır. Kısaltılmış yazar ve dergi adlarından sonra nokta olmamalıdır. Yazar sayısı altı veya daha az olan kaynaklarda tüm yazarların adı yazılmalı, yedi veya daha fazla olan kaynaklarda ise üç yazar adından sonra et al. veya ve ark. yazılmalıdır. Kaynak gösterilen derginin sayı ve cilt numarası mutlaka yazılmalıdır.

Kaynaklar, yazının alındığı dilde ve aşağıdaki örneklerde görüldüğü şekilde düzenlenmelidir.

Dergi makalesi 

Guler N, Cokugras FC, Sapan N, et al. Diagnosis and management of cow’s milk protein allergy in Turkey: Region-specific recommendations by an expert-panel. Allergologia et Immunopathologia 2020;48: 202-10.

Kitap bölümü

Corren J, Baroody FM, Togias A. Allergic and nonallergic rhinitis. In: Burks AW, Holgate ST, O’Hehir RE, Broide DH, Bacharier LB, Hershey GKK PRSJ, Peebles RS. Middleton’s Allergy Ninth Edit. Elsevier Inc.; 2020. p. 636-658.

Tek yazarlı kitap

Cohn PF. Silent myocardial ischemia and infarction. 3rd ed. New York: Marcel Dekker; 1993.

Yazar olarak editör(ler) 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Toplantıda sunulan yazı

Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.p.1561-5.

Tez

The evaluation of endothelial dysfunction in stable asmathic patients and determination of its effect in asthma control. Adnan Menderes Univ. 2020.

Erken Çevrimiçi Yayın

Bayer OY, Turktas I, Karagol HI, Soysal S, Yapar D. Neuropsychiatric adverse drug reactions induced by montelukast in children with asthma impair theirs quality of life. J Asthma 2020 Dec 7;1-14. doi: 10.1080/02770903.2020.1861626. [Epub ahead of print]

Elektronik formatta yayınlanan yazı 

Pappas DE , Edwards MS, Torchia MM. The common cold in children: Clinical features and diagnosis - UpToDate. 2020 [cited 2020 Nov 9]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/the-common-cold-in-children-clinical-features-anddiagnosis?search=Upperrespiratorytractinfections&topicRef=16629&source=see_link 

Yazarı olmayan kaynak

The 2009 NEA almanac of higher education. (2012). Washington DC: National Education Association.

TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK.

Çeviri Kitaplar

Soyadı, A. (Yıl). Başlık (İtalik), (Çev. Ad Soyad). Şehir: Yayınevi.

Freeman, M. (2008). İnsan Hakları Disiplinlerarası Yaklaşım, (Çev. A. Erkan Koca-Asena Topçubaşı). Ankara: Birleşik Yayınları.

Kurumsal yayınlar 

Yargıtay Başkanlığı. (2018). Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları. Ankara: Yargıtay Başkanlığı.

Eser Beyan Formu Eser Beyan Formu_Atlas Journal of Medicine (ATLJUM).docx