Ana SayfaMakalelerHEMATOONKOLOJİDE YAĞLI KARACİĞER (HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMOTERAPİ SONRASI YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI)

HEMATOONKOLOJİDE YAĞLI KARACİĞER (HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMOTERAPİ SONRASI YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI)

Raim Iliaz, Filiz Akyüz, Aslı Örmeci, Ümit Akyüz, Kadir Demir, Fatih Beşışık, Mine Güllüoğlu, Sabahattin Kaymakoğlu
10.54270/atljm.2021.2
Kemoterapi ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığı, basit steatozdan steatohepatite kadar değişen yağlı karaciğer hastalıklarının spektrumudur. Kemoterapiye bağlı yağlanma ile ilgili çalışmaların çoğu kolorektal kanserli hastalar üzerindedir. Hematolojik maligniteleri olan hastalarda kemoterapiye bağlı hepatosteatoz vakası bildirilmemiştir. Amacımız bu malignite grubunda kemoterapiye bağlı hepatosteatozları değerlendirmektir. Yöntemler: Bu çalışmaya hematolojik malignite nedeniyle kemoterapi alan, karaciğer enzimleri sürekli yüksek olan ve karaciğer biyopsisi yapılan toplam 11 hasta dahil edildi. Tüm hastalar biyopsi öncesi yüksek karaciğer enzimlerinin virolojik ve toksik etiyolojileri açısından değerlendirildi. Tespit edilebilir etiyolojileri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Karaciğer biyopsisi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar Hastaların biyopsileri hepatolojide uzmanlaşmış tek bir patolog tarafından yapılmıştır. Hepatik steatoz, Brunt sınıflamasına göre derecelendirildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 35.8±13.5 yıl idi. Hastaların sekizi (%72.7) erkek, 3’ü (%27.3) kadındı. Çalışmamızın sonuçlarına göre 6 hastanın (%54,5) karaciğer biyopsisinde hepatosteatoz mevcutken, 5 (%45,5) hastada steatoz yoktu. Hepatosteatoz olan ve olmayan gruplar yaş(35 ± 9vs.40 ± 18 yıl)(p=0.57) ve cinsiyet (p=0.55) açısından benzerdi. Hepatosteatozlu hastaların vücut kitle indeksi, steatoz olmayan gruba göre daha yüksekti (27,8±4kg/m2’ye karşı 21.6±3kg/ m2)(p=0,02). Hepatosteatoz olan ve olmayan hastalarda glukoz, kolesterol ve trigliseritler istatistiksel olarak benzerdi. Sonuç: Hematolojik malignite tedavisi alan hastalarda kemoterapiye bağlı hepatosteatoz insidansı yüksek bulundu. Karaciğer fonksiyonunun kontrolü için remisyon döneminde takip önemlidir